Termékek

Üdvözöli honlapján a ROTOVILL Kft.!

A www.rotovill.hu honlapot a Rotovill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti, amely weboldalt háztartásigép, klíma és hűtéstechnikai alkatrészek nagykereskedelmi értékesítése érdekében hozta létre.

Szállító adatai:
Név: Rotovill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Rövidített elnevezése: Rotovill Kft.)
Székhely: 7631 Pécs, Csikor K. utca 26.
Levelezési cím: 7631 Pécs, Csikor K. utca 26.
Nyilvántartásba vevő bíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 02-09-061694
Adószám: 11003681-2-02
Statisztikai számjel: 11003681-4754-113-02
Képviseli: Gombkötő Béla ügyvezető
Telefonszám: (72) 443-533
E-mail cím: vevoszolgalat@rotovill.hu
Bankszámlaszám
: 10402427-50526684-70681006

1. Értelmező rendelkezések
Felek: Szállító és Vevő együttesen;
Vevő: a honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő, gazdasági tevékenységet végző személy (gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó). Vevő nem minősülhet fogyasztónak.

Szállító: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Szállító; azaz jelen esetben a Rotovill Kft.
Szerződés: Szállító és Vevő között a honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan vevői szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek.
Honlap: www.rotovill.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Távollévők között kötött szerződés: olyan vevői szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog.

Üzlethelyiség:
a) bármely ingatlan, ahol Szállító a tevékenységét állandó jelleggel folytatja,
b) bármely ingó dolog, ahol Szállító a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja.

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan Vevői szerződés,
a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett Szállító üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;
b) amelyre vonatkozóan Vevő tett ajánlatot Szállítónak az a) pontban meghatározott körülmények között;
c) amelyet Szállító üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy Szállító - a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett - személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett Vevővel Szállító üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy
d) amelyet Szállító által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások Vevő számára történő értékesítése vagy népszerűsítése.

2. Általános Szerződési Feltételek, alkalmazandó jogszabályok, felelősség
Szállító a www.rotovill.hu weboldalt az általa forgalmazott termékek értékesítése érdekében hozta létre és üzemelteti. A Vevő ezen termékeket a www.rotovill.hu weboldalon történő regisztrációt követően tudja megrendelni azzal a feltétellel, hogy a regisztrációval elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF), valamint az Adatkezelési tájékoztatót. Az ÁSZF a Rotovill Kft. (a továbbiakban: Szállító) által üzemeltetett weboldalon történő termékrendelés feltételeit és szabályait, az Adatkezelési tájékoztató pedig a személyes adatok kezelésére vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya a Szállító által üzemeltetett www.rotovill.hu weboldalon történő termékmegrendeléssel létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Az ÁSZF folyamatosan elérhető a www.rotovill.hu/aszf oldalon. Jelen ÁSZF a Szállító szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit.

Az ÁSZF hatálya valamennyi Vevőre kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetőleg jogosítják a Szállítót és a Vevőt, azok minden képviselőjét, jogutódját vagy engedményezettjét. Szállító jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

A Szállító fenntartja a jogot, hogy a www.rotovill.hu weboldalon közzétett tartalmat bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét megszüntesse. Szállító nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő esetleges elírásokért, hibás adatmegjelenítésekért.

A Szállító fenntart magának minden jogot a www.rotovill.hu weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak tekintetében. A www.rotovill.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szállító írásos hozzájárulása nélkül tilos.

A www.rotovill.hu weboldal csak saját felelősségre használható, a Vevő a regisztrációt követően felelős a Vevő neve alatt megosztott tartalomért, adatokért. Valamennyi aktivitásért, amely a Vevői név alatt történik, a Vevő a felelős.

A Szállító nem vállal felelősséget az ellenőrzési körén kívül álló okok miatt bekövetkező üzemzavarból, illetőleg leállásából eredő esetleges károkért. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ÁSZF, illetőleg a hatályos jogszabályi rendelkezése megszegésével Szállítónak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

3. A www.rotovill.hu weboldal használata
A www.rotovill.hu weboldalon elérhető termékek megrendelésének feltétele a honlapon történő regisztráció. A regisztráció egyrészt regisztrációs adatok, azaz e-mail cím, jelszó, telefonszám vagy mobilszám, másrészt számlázási és szállítási adatok, azaz név, cím, illetőleg adószám megadásával történik. A weboldalon természetes személy nem regisztrálhat, regisztrációt csak gazdálkodó szervezetektől és egyéni vállalkozóktól fogadunk el. A weboldalon történő regisztráció elfogadása nem automatikus, a Rotovill Kft. fenntartja a jogot a regisztráció elfogadására és elutasítására is.

Vevő tudomásul veszi, hogy a www.rotovill.hu weboldal használata közben Szállító a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózza a webes tevékenységeket. Vevő tudomásul veszi, hogy a www.rotovill.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t (süti) küld a Szállító a Vevő számítógépére, amelynek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A sütik alkalmazásáról, valamint arról, hogy ezeket hogyan tudja Ön letiltani, bővebben süti tájékoztatónkban olvashat. A letiltás előtt vegye figyelembe, hogy az oldal funkcióinak működése ezek nélkül sérülhet.

4. A szerződés megkötése
Megrendelése leadásával Vevő és Szállító között szerződés jön létre. Az így megkötött szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, így Szállító nem is iktatja ezeket, és így a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhetőek. A vásárlások tényét számlával kell igazolni vitás esetekben.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:
a) A vásárolt áruk tulajdonságait és jellemzőit Vevő a konkrét árucikk adatlapján találja meg.
b) A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett nettó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból, programhibákból eredő károkért a Szállító nem vállal felelősséget.

A felek között létrejött szerződés nyelve magyar.

A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel Vevőnek. A folyamatot Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően lehetőség van a bevitt adatok ellenőrzésére és az esetleges adatbeviteli hibák javítására.

A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Szállító általi visszaigazolása Vevőhöz hozzáférhetően megérkezik. Amennyiben ez a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül sem érkezik meg, mind Szállító, mind pedig Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Előfordulhat, hogy a Vevő által kiválasztott termék Szállító raktárában nem elérhető. A rendelések várható szállítási határidejét vagy azt, hogy a termék Szállító raktárában elérhető, minden megrendelés esetén Szállító megjelöli a visszaigazoláskor. A raktárkészlet függvényében alakul tehát a tényleges teljesítési idő, azonban erről Vevő elektronikus visszaigazolás során tájékoztatást kap és jelezheti, hogy az számára elfogadható-e ez. Amennyiben Vevő nem tudja elfogadni a szállítási határidőt, úgy a szerződés nem jön létre, és Vevőt fizetési kötelezettség, Szállítót pedig szállítási kötelezettség nem terheli.

Előfordulhat, hogy a Szállító honlapján szereplő egyes termékek nem elérhetőek. Erre tekintettel Szállító fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Vevő részére 15 munkanapon belül.

5. Ár
Szállító a honlapján a feltüntetett ár nettó ár, amely az ÁFÁ-t nem tartalmazza. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát Szállító fenntartja.

Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést a hibás áron Szállítónak nem áll módjában elfogadni, és nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttük. Amennyiben Vevő hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban Szállító részéről nem minősül az ajánlat elfogadásának. Hibás áron történő Vevő általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel a Szállító munkatársa által küldött elektronikus – nem automata - visszaigazolás vagy telefonos egyeztetés során a Szállító munkatársa felhívja Vevő figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Vevő a hibás ár helyett az Szállító által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

6. Fizetés módja, feltételei
 

6.1. Készpénzes fizetés személyes átvétel esetén
Készpénzes fizetésre személyes átvétel esetén van mód.

6.2. Készpénzes fizetés utánvét esetén
Készpénzes fizetésre házhozszállítás esetén is van mód. Ebben az esetben a megrendelt termék vételárát, illetőleg a szállítási költséget a futárnak kell kifizetnie a termék átvételekor.

7. A rendelés kiszállítása, menete
A belföldi csomagokat munkanapokon 8 és 17 óra között, előzetes telefonos egyeztetés nélkül szállítják ki.

Személyes átvételt esetén Vevő a megrendelt terméket a 7631 Pécs, Csikor K. utca 26. szám alatt lévő üzletben veheti át

8. Szállítási költség és szállítási idő
A szállítási költség összege a rendelés-visszaigazoláson kerül feltüntetésre.

Szállítási idő 1-4 munkanap.

A szállítási határidő tájékoztató jellegű. Jelen ÁSZF elfogadásával Vevő tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt Szállító a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a www.rotovill.hu portálon megrendelt terméket átvette.

Szállító a termék átvételével megbízott személyt Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

9. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje
Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi- illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni.

Szállító felhívja Vevők figyelmét arra, hogy a csomagot személyes átvételkor, illetőleg házhozszállításkor a futár előtt vizsgálja meg, és a csomagolás sérülésének észlelése estén kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szállítónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az átadás-átvételkor Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételek hiánytalanul átadottnak tekintendők.

Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.

A szállított termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén Vevő nem jogosult a termék átvételét, illetőleg ugyanezen az alapon a termék árának kifizetését megtagadni.

Szállító felhívja Vevő figyelmét arra, hogy a visszaküldött termékekről minden esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.

10. Termék cseréje, pénz visszafizetése
Szállítónak csak használatba nem vett termékeket áll módjában kicserélni, illetőleg visszavenni.

Amennyiben a termék cseréje, illetőleg a vételár visszafizetésére kerül sor, azt Szállító feltétlenül jelezi e-mailben, és tájékoztatja Vevőt a teendőkről, információkról. A vásárlás során előforduló hibák, félreértések reklamációhoz vezethetnek. Szállító az ÁSZF-ben leírtaknak megfelelően jár el minden reklamáció kezelése esetén. Szállító minden beérkezett véleményre reagál, és minden általa, illetőleg szállítója által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal, Vevők érdekeit szem előtt tartva jár el.

11.  Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek
 

11.1. Panaszügyintézés

Vevő a termékkel vagy Szállító tevékenységével kapcsolatos vevői kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Személyesen: 7631 Pécs, Csikor K. utca 26.
Postai úton: 7631 Pécs, Csikor K. utca 26.
E-mail útján: vevoszolgalat@rotovill.hu

Szállító törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor Szállító a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Vevőnek átadja vagy megküldi e-mailben. Szállító jegyzőkönyvet vesz fel Vevő bejelentett igényéről, és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

11.2.  Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Vevő és Szállító között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

Bírósági eljárás: Vevő jogosult követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

12. Adatvédelemi rendelkezések
Vevő a regisztrációval felhatalmazza a Szállítót az elküldött személyes adatok kezelésére, illetőleg a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatok a Szállító adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szállító kezelje.

Szállító adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át, és elkötelezett ezek védelmében.

A www.rotovill.hu weboldalon történő regisztrációkor megadott adatok a többi Vevő számára nem hozzáférhetőek.

Személyes adatai kezeléséről bővebb információt adatkezelési tájékoztatónkban (link ide) talál.

13. Szerzői jogok
Figyelemmel arra, hogy a www.rotovill.hu weboldal a Szállító szellemi tulajdonát képezi, ezért fenntart magának minden jogot a weboldal, illetőleg annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a mobil alkalmazás terjesztésének tekintetében.

Szállító fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

Jogainak megsértése esetén a Szállító a Vevővel szemben követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról; követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését. A szerzői jog megsértése esetén a Szállító a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.

Pécs, 2019. szeptember hó 01.


Rotovill Kft.
képv.: Gombkötő Béla ügyvezető